Лиценци и Сертификати

Вашето задоволство е признание за нашата работа.

– Лиценца од комора на овластени архитекти, овластени инженери
– Овластување А за изведба
– Овластување А за проектирање
– Овластување А за надзорен инженер
– Овластување за овластен геодет
– Лиценца за вршење на теренски геодетски работи