Услуги

– Етажно мерење на објект
– Нумерички податоци
– Постапување на куќи
– Постапување на згради
– Обновување на граници
– Физичка делба
– Идентификација на катастарска парцела
– Ажурирање на градежна парцела
– Исколчување и снимање на профил
– Хоризонтална и вертикална контрола на градба во изградба
– Поставување на вистински маркери за почеток на градба
– Изработка на елаборат за експропријација
– Геодетски надзор
– Изготвување геодетски елаборат за инфраструктурни објекти
– Изработка на ситуација за клизиште